DagActivatie

DAGACTIVATIE?

Vijf jaar hebben wij belangeloos gewerkt aan de Stichting Beperkt Werkt. De vestiging in Lelystad heeft de perfecte omgeving gecreëerd voor dagactivatie met een plus! Wij hebben besloten dit nu aan andere over te laten en zijn druk zoekende om nieuwe projecten op te zetten voor de kansarme medemens. Ideeën zijn altijd welkom.

Alle dagactiviteiten waren afgestemd op elk individu en zorgen er voor dat de mogelijkheden van een ieder optimaal benut worden. Zo zijn er, naast rehabilitatie, re-integratie en dagbesteding ook diverse leer- en werkplekken en ook zijn er aldaar al enkele mensen doorgestroomd naar, al of niet aangepast, betaald werk.

Zodra wij voldoende aanvraag hebben, zullen wij een divisie gaan opzetten en natuurlijk bieden wij daar dezelfde hoge kwaliteit en eigen wijze van werken. Volg onze website en onregelmatige nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven.
Hieronder volgt enige uitleg van de vestiging Lelystad.

Het ontwikkelen van eerlijke dag activatie zonder winstoogmerk in de vorm van onder andere leer- en werktrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is waar wij voor staan. Het is onze missie!

Wij maken gebruik van de beproefde Mediatie Methodiek. Een korte omschrijving wat deze methodiek inhoudt:

Uitgangspunten van de Mediatie Methodiek:

  • iedereen heeft de mogelijkheden in zich om met nieuwe situaties te leren omgaan en zich aan te passen aan veranderende situaties
  • iedereen is in staat te veranderen (ongeacht de ernst van de opgelopen achterstand, leeftijd, handicap, beperking of niveau) en uit te stijgen boven zijn (huidige) niveau van functioneren en te profiteren van nieuwe leerervaringen.

De Mediatie Methodiek is een begeleidingswijze dat zich richt op het bevorderen en ontwikkelen van z.g. ‘leergedrag’ bij de deelnemers. Hierbij gaat het om het bewust trachten een verandering bij de deelnemer te realiseren, die anders niet vanzelfsprekend plaatsvindt. De beoogde verandering door de werkleiding, dient haalbaar en zinvol te zijn voor de persoon. Om het gemeenschappelijk doel hierbij te bepalen en te realiseren, dient rekening te worden gehouden met de specifieke mogelijkheden van het individu.

Bij alles wat aangeleerd zal worden, dient aan de deelnemer inzichtelijk te worden gemaakt en toepasbaar kan zijn in een veelheid van andere situaties. Hierdoor leert de persoon het geleerde ook in een andere situatie toe te passen. Mediatie is eveneens gericht op het spontaan ontstaan van nieuw leergedrag, door het activeren van het eigen initiatief van de deelnemer. Hierbij wordt van de werkleiding o.m. gevraagd de wijze van produceren en handelen meer over te laten aan de wijze van aanpak en benadering van het individu zelf, opdat zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid sneller wordt bevorderd.

Mediatie is dus een begeleidingsstijl waarbij een doelbewuste interactie plaatsvindt tussen de werkleiding en de deelnemer, gebaseerd op verandering van leergedrag. Dit wordt bereikt door de deelnemer inzicht te geven c.q. bij zichzelf te laten ervaren:

  • Wát veranderd en gedaan kan/moet worden (Intentionaliteit)
  • De zin, het waarom van de verandering / de taakopdracht (Zingeving)
  • De wijze waarop het aangeleerde in een andere situatie kan worden toegepast (Transcendentie)

Per functie binnen de divisies is een functieomschrijving gericht op de inhoud, functie-eisen, kwaliteit, veiligheid, verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Daarnaast is er per functie een profielscore gemaakt, zodat profielvergelijking tussen de medewerker en de functie de leerpunten in beeld brengt waaraan in het kader van loopbaanontwikkeling gewerkt kan worden. Hiervoor is een op de doelgroep gericht profiel-vergelijkings–systeem ontwikkeld. Dit systeem bevat (per functie) een functie-profielscore en een werk en persoonsprofiel. Het werk en persoonsprofiel biedt de werkleiding een instrument om de prestaties en mogelijkheden van de persoon bij het uitoefenen van zijn functie in beeld te brengen. De uitkomsten worden door de werkleiding met elkaar vergeleken en dienen ter voorbereiding van de functionering- en beoordelingsgesprekken in het kader van loopbaanontwikkeling.

Op dit moment is het op niet mogelijk dat mensen met een PGB indicatie zich aanmelden, tot dat wij een nieuwe divisie opstarten waarvan wij u via de website op de hoogte brengen..

Meer informatie hierover kunt u lezen op deze site, in de Nieuwsbrief of mailcontact.

Gesprekken (ook telefoongesprekken) en mailberichten worden bij ons, voor leerdoeleinden en vastlegging, nagenoeg altijd, standaard opgeslagen.