Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Starterscentrale ©

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Starterscentrale: gebruiker van deze algemene voorwaarden
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Starterscentrale
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Starterscentrale en de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle door Starterscentrale gedane offertes, aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Starterscentrale , voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4. De opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden reeds een overeenkomst is gesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Starterscentrale gesloten overeenkomsten akkoord te gaan.

2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Starterscentrale en de opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes, totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten.

3.1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever binnen 30 dagen na het uitbrengen van aanbod of offerte door Starterscentrale .

3.2. Wijziging van de overeenkomst, uitbreiding en inkrimping daaronder begrepen, is tot stand gekomen zodra deze wijziging schriftelijk door Starterscentrale aan de opdrachtgever is bevestigd.

3.3. Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen door de opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen Starterscentrale kan instemmen, en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving voor rekening van de opdrachtgever of samenwerkende partij.

3.4. Starterscentrale is bevoegd om, indien Starterscentrale dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Starterscentrale zal met de opdrachtgever zo mogelijk en/of nodig met de opdrachtgever overleg voeren. Eventuele bezwaren hiertegen dient de opdrachtgever voor het sluiten van een overeenkomst aan Starterscentrale kenbaar te maken.

3.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Starterscentrale zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.7. Indien een vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen zal Starterscentrale daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dat honorarium of die prijs tot gevolg heeft.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1. Starterscentrale bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verstrekte opdracht uitgevoerd wordt.

4.2. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Starterscentrale overeenstemming te hebben bereikt.

4.3. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Starterscentrale het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en Starterscentrale .

4.4. Indien Starterscentrale bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, is Starterscentrale voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn (dit geld ook voor vrijblijvende advisering, waarvan de uiteindelijke beslissing door samenwerkende partij(en) zelf genomen is).

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, of uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Starterscentrale derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Opzegging, opschorting en ontbinding

6.1. Opdrachtgever en Starterscentrale kunnen te allen tijde (ook tussentijds) de overeenkomst opzeggen. Voor de tot dat moment door Starterscentrale verrichte werkzaamheden is opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

6.2. Indien gebleken is van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van opdrachtgever wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

6.3. Indien de overeenkomst is ontbonden zijn de vorderingen van Starterscentrale op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Starterscentrale de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4. Starterscentrale behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Starterscentrale beperkt tot een maximum bedrag van driemaal het bedrag van het honorarium van de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Starterscentrale is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Aangaande advies, oprichting, coaching of educatie, mede door het vrijblijvende karakter van al of niet handelen op grond van advies, aanvaard Starterscentrale geen enkele aansprakelijkheid en legt deze neer bij de beslissende (samenwerkende) partij en of opdrachtgever.

7.2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever/ samenwerkende, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden of advisering door Starterscentrale , is deze nimmer aansprakelijk.

7.3. Starterscentrale heeft te allen tijde het recht, en dient daartoe door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

7.4. Starterscentrale is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Starterscentrale of derden.

7.5. Opdrachtgever vrijwaart Starterscentrale tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

7.6. Iedere aansprakelijkheid van Starterscentrale jegens opdrachtgever, waaronder organen van opdrachtgever zijnde rechtspersoon, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Starterscentrale wordt uitbetaald. Dit uitsluitend als deze onder een verzekerde dekking gezien zal worden en er een verzekerde aanspraak is, anders neemt Starterscentrale geen enkele verantwoordelijkheid en kan opdrachtgever/ samenwerkende partij geen enkele aanspraak maken op vergoeding, hetgeen ook duidelijk is door vastgestelde afspraken en opdrachten.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1. Starterscentrale is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

8.2. Starterscentrale is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Starterscentrale voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

8.3. Tenzij daartoe door Starterscentrale voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Starterscentrale , die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. Starterscentrale behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

Artikel 10. Honorarium

10.1. Het honorarium van Starterscentrale is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

10.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Starterscentrale gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Starterscentrale hierover andere afspraken hebben gemaakt.

10.3. Het honorarium van Starterscentrale , zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Starterscentrale hierover andere afspraken hebben gemaakt (bijvoorbeeld over bevoorschotting in depot). Over alle door opdrachtgever aan Starterscentrale verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 11. Betalingen.

11.1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum.

11.2. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW geldt.

11.3. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Starterscentrale en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Starterscentrale direct opeisbaar zijn.

11.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.5. Indien de opdrachtgever een bedrag van de factuur betwist, dient de opdrachtgever zijn bezwaren aan Starterscentrale binnen de betalingstermijn van de factuur mee te delen. Na deze termijn vervalt het recht op reclame (/reclameren).

11.6. Starterscentrale is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). Starterscentrale is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

11.7. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

11.8. Starterscentrale is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 12. Verbod van overname werknemer(s)

12.1. Het is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Starterscentrale , verboden gedurende de periode waarin Starterscentrale werkzaamheden voor opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan een of meer werknemers van Starterscentrale in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling aan Starterscentrale van een vergoeding van 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor elke geconstateerde overtreding en van 1.000,– (zegge: éénduizend euro) voor elke dag, dat opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van Starterscentrale om in plaats daarvan vergoeding der werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 13. Geschillen

13.1. De rechter die volgens de competentieregels van de Nederlandse wet bevoegdheid heeft is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Starterscentrale en opdrachtgever. Nederlands recht is van toepassing.

13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

(Voor het niet verschijnen (zonder het 24 uur voortijdige afmelding) op een gemaakte afspraak,  brengen wij u 50 euro in rekening! Gesprekken (ook telefoongesprekken) en mailberichten worden bij ons, voor leerdoeleinden en vastlegging, nagenoeg altijd, standaard opgeslagen.)

Starterscentrale ©
2005-2016